שפת התכנות TypeScript

Two Programmers on Laptop Picture

כאשר מפתחים מערכות מורכבות שבפיתוחן מעורבים מספר מפתחים, השימוש ב-Dynamic Type Programming Language, כגון JavaScript, הוא בעייתי.

Update cookies preferences